دانشگاه زنجان فراخوان تكميلي پذيرش كارشناسي ارشد بدون آزمون اين دانشگاه را براي سال تحصيلي 97 - 98 منتشر كرد .

 

دانشگاه زنجان طبق آيين نامه « ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر »  كارشناسي ارشد به شماره ۷۷۹۴۸/ ۲۱ مورخ ۵/۵/۹۳ و  اصلاحيه هاي شماره ۹۶۴۷۴/۲۱ مورخ ۲۴/۵/۹۴ ، ۱۴۰۰۳۶/۲ مورخ ۴/۷/۱۳۹۵ و ۲۹۹۵۷۴/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ اقدام به پذيرش دانشجو در رشته هاي مذكور مي نمايد .

داوطلبان حائز شرايط پس از مطالعه دقيق آيين نامه هاي  ياد شده كه متن كامل آنها به پيوست آورده شده است ، مي توانند فرم­هاي مربوطه را پس از تكميل  در سر برگ دانشگاه مبدا و تايپ شده تا پايان وقت مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ صرفا در سامانه گلستان به آدرس http://golestan.znu.ac.ir مطابق راهنماي ثبت نام بارگذاري نمايند . لازم به ذكر است هيچ مدركي به صورت دستي پذيرفته نخواهد شد . بديهي است ، به درخواست ­هاي ارسال شده پس از موعد مقرر ترتيب اثر داده نمي شود .
 

شرايط و ضوابط شركت در اين فراخوان به شرح زير مي باشد :

الف) دارا بودن صلاحيت­هاي عمومي داوطلبان

ب) دارا بودن شرايط اختصاصي داوطلبان پذيرش بدون آزمون ( مطابق آيين نامه­ ها­ي پيوست )

ج) ارسال مدارك لازم جهت شركت در فراخوان


مدارك لازم جهت شركت در فراخوان كارشناسي ارشد :

1 - تصوير گواهي ( پانزده درصد برتر در شش نيمسال ) تاييد شده توسط دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ( فرم شماره ۱ براي دانشجويان دانشگاه زنجان و فرم شماره ۲ براي دانشجويان ساير دانشگاه ها )

2 - تصوير شناسنامه و كارت ملي

3 - واريز مبلغ ۴۵۰۰۰۰ ريال ( چهل وپنج هزار تومان ) به حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه زنجان از طريق سامانه گلستان ( قابل ذكر است مبلغ مربوطه غير قابل استرداد مي باشد )
 

نكات قابل توجه

1 - دانشگاه در بررسي مدارك داوطلب ، دانشگاه محل تحصيل مقاطع قبلي را مد نظر قرار داده و ضريب همترازي دانشگاه را اعمال خواهد كرد .

2 - دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته طبق آيين نامه مجاز به شركت در اين فراخوان نيستند .

3 - دانشجويان دانشگاه زنجان كه بيش از دو نيمسال را در ساير دانشگاه ها به صورت مهمان گذرانده باشند مانند دانشجويان ساير دانشگاه ها خواهند بود .


براي دريافت فرم هاي ثبت نام مي توانيد به سايت دانشگاه زنجان به آدرس www.znu.ac.ir بخش معاونت آموزشي مراجعه كنيد .


براي دريافت اطلاعيه و رشته هاي مورد پذيرش كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه زنجان براي سال تحصيلي 97 - 98 كليك كنيد .


منبع : دانشگاه زنجان


منبع : تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد بدون كنكور دانشگاه زنجان 97